Vertel een vriend Print

Kernwaarden INNOVO

De visie en missie van INNOVO wordt gedragen door de volgende kernwaarden:
 • Stel het kind centraal
  Het belang van het kind staat voorop. Ieder kind moet de kans krijgen zijn talenten optimaal te ontwikkelen. Een basisvoorwaarde hiervoor is het bieden van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van de leerling.
   
 • Subsidiariteit
  Voor zover mogelijk en effectief en efficiënt worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij horende verantwoordingsplicht. We handelen daarbij conform de uitgangspunten van ‘good governance’ en het ‘policy governance’ model van Carver.
   
 • Solidariteit
  Solidariteit tussen scholen is bedoeld ter vergroting van het gezamenlijke beleidsvoerend vermogen en ter voorkoming en spreiding van risico’s. Solidariteit betekent ook, dat wij een organisatie willen zijn waarin mensen zich samen verantwoordelijk voelen en telkens opnieuw willen werken aan de ontwikkeling van kinderen, waar nodig samen met andere partners. Dit vraagt om een open, transparante en samenwerkingsgerichte stijl van handelen van alle betrokkenen die werkzaam zijn bij INNOVO.
  De onderliggende waarde van het solidariteitsprincipe is dat elk kind, dat onderwijs geniet op een school van INNOVO, gelijkwaardige rechten heeft op goed onderwijs. Wanneer door situationele factoren tekorten op enige school ontstaan, biedt het solidariteitsprincipe ruimte en armslag totdat er een structurele oplossing is gevonden, dit uiteraard met inachtneming van de financiële ruimte die er op stichtingsniveau beschikbaar is.
   
 • Vrijheid in gebondenheid
  Het schoolbestuur biedt een normatief kader, waarbinnen veel vrijheid aanwezig is om professionaliteit van schoolleiders en leraren tot uiting te laten komen; zij zijn bepalend voor het primaire proces. Binnen de grenzen van de uitgesproken kwaliteitsambities en de gemeenschappelijke katholieke identiteit behouden de scholen zoveel mogelijk hun eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats binnen de gemeenschap.
   
 • Spiritualiteit
  Scholen van INNOVO staan voor een zelfbewust zoeken naar wat  katholiek onderwijs voor iedere school en voor haar pedagogische opdracht in het bijzonder, betekent. Het gaat dan over het waarom: waarom gaan we in en buiten school met elkaar om zoals we met elkaar omgaan. Dan gaat het om het bewustzijn en het bewust worden van ons doen en laten en van ons ‘voorleven en doorgeven’. Daarmee ontstaat er naast opbrengstgerichtheid, procesgerichtheid en onderzoeksgerichtheid een waardegerichtheid.

  INNOVO-scholen laten zich in de uitwerking van hun pedagogische opdracht leden door de waarden uit het leven van Jezus Christus, het H. Evangelie en putten bij hun keuzes bijvoorbeeld uit de kenmerken van ‘Verbinden, verdiepen en vertegenwoordigen’ van de Bond Katholiek Primair Onderwijs. Scholen werken daarbij toe naar een eigentijdse invulling van hun pedagogische opdracht, gebaseerd op de kernwaarde spiritualiteit waarvan ze in hun schoolplan en schoolgids de invulling vermelden.