Profiel Directeuren Beraad

Het Directeuren Bestuursoverleg is een overleg tussen het bestuur en de directeuren. Het DBO wordt gevormd door alle directeuren en het College van Bestuur gezamenlijk. De doelstellingen van het DBO zijn:

  • Participatie in de beleidsvorming;
  • Communicatie
  • Commitment
  • Cultuuroverdracht
  • Persoonlijke ontwikkeling

Taken DBO:

  • Functioneren als adviesorgaan in het bovenschools beleidsvormingsproces. In dit kader heeft het DBO een rol in de volgende fases: initiatief, beleidsvoorbereiding, meningsvorming en evaluatie.
  • Mogelijkheden bieden voor collegiale consultatie, intervisie en visitatie.
  • Informatieuitwisseling, afstemming, cultuuroverdracht en ‘good practices’.
  • Mogelijkheden bieden voor expertiseontwikkeling en competentieontwikkeling.
Overlegfrequentie
Het DBO vindt ongeveer om de 6 weken plaats.

Ga naar:

College van Bestuur
Raad van Toezicht
Medezeggenschapsraad
SAC
Stafbureau