Vertel een vriend Print

Aanvulling schoolgids

In aanvulling op de schoolgids 2015-2016 van iedere INNOVO-school, treft u hier uitgebreide informatie aan m.b.t. tot onderstaande onderwerpen:

 • Bestuurlijke zaken
 • De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (MR/GMR) 
 • Informatievoorziening gescheiden ouders        
 • Wet bescherming persoonsgegevens   
 • Gronden voor vrijstelling van het onderwijs     
 • Regels voor toelating   
 • Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten; buitengewoon schoolverlof  
 • Schorsing en verwijdering       
 • Klachten en klachtenprocedure           
 • Vrijwillige ouderbijdrage                      
 • Sponsoring      
 • Schoolverzekering       
 • Rookverbod                 
 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • Resultaten van het onderwijs en Centrale eindtoets PO 2015
 • Actief burgerschap en sociale integratie          
 • Veiligheid op school, incl. voorbeeldprotocol cyberpesten
 • Verwijsindex, Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK), 
  Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Zorgadviesteam (ZAT)
 • Buitenschoolse opvang (BSO) 
 • Onderzoeken in het funderend onderwijs: KAANS       
 • Informatie Samenwerkingsverbanden
 • Overzicht vakanties en vrije dagenAanvulling schoolgids 2015-2016. Klik hier.